homemadecakeland 私寵抱枕咕 (需預訂) 三隻野既抱枕咕返左喇😍 我地而家有寵寵抱枕咕訂購喇~ 有20cm-100cm既高度可選擇🐶 ***參考我地3隻野訂左30cm ***製作需時預計14天 ***任何類型相片也可製作,要求不限 (手機相片亦得, 高清相片更佳) ***底色/框邊多色選擇 ***大頭相/全身相亦可 {所顯示價格最低基本收費} 詳細資料可P Product #: homemadecakeland-私寵抱枕咕 (需預訂) Regular price: $HKD$198.0 Available from: homemadecakelandIn stock
homemadecakelandhomemadecakeland